OGŁOSZENIE NA PODSTAWIE ART. 508 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd PRIMETECH SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do KRS pod nr 26782, na podstawie art. 508 ksh, ogłasza o połączeniu PRIMETECH SA i PBSZ 1 sp. z o.o., wpisanej do KRS pod nr 652297. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej – PBSZ 1 sp. z o.o. na spółkę przejmującą PRIMETECH SA. Połączenie zostało wpisane do Rejestru przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z 10 grudnia 2019 r.

Jednostką dominującą Grupy PRIMETCH jest spółka PRIMETECH SA 

 

Podmiotem bezpośrednio dominującym PRIMETECHSA jest FAMUR SA, zaś podmiotem dominującym całej Grupy - TDJ SA.

 Skład Grupy PRIMETECH: 

 ŚTW DALBIS sp. z o.o. 

- spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63